Monks, it's just as if there were a boil that had been building for many years with nine openings, nine un-lanced heads.


Ví như, này chư Hiền, một ung nhọt đă trải nhiều. Nó có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạn.

 

Whatever would ooze out from it would be an uncleanliness oozing out, a stench oozing out, a disgust oozing out.


Từ đấy có cái ǵ chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy.

 

Whatever would be discharged from it would be an uncleanliness discharging, a stench discharging, a disgust discharging.


Có cái ǵ nứt chảy, chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thúi nứt chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy.

 

'A boil,' monks, is another word for this body composed of the four properties, born of mother & father, fed on rice & porridge, subject to inconstancy, rubbing & massaging, breaking-up & disintegrating. It has nine openings, nine un-lanced heads.


Ung nhọt, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với thân này do bốn đại tác thành, do cha mẹ sinh ra, do cơm cháo chất chứa nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, tan nát, hủy hoại, hoại diệt. Có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạn.

 

Whatever would ooze out from it would be an uncleanliness oozing out, a stench oozing out, a disgust oozing out.


Từ đấy có cái ǵ chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy.

 

Whatever would be discharged from it would be an uncleanliness discharging, a stench discharging, a disgust discharging.


Có cái ǵ nứt chảy, chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thúi nứt chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy.

 

For that reason, you should become disenchanted with this body.


Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy hăy nhàm chán thân này.