There are these five rewards in listening to the Dhamma. Which five?


Này các Tỷ-kheo, nghe pháp có năm lợi ích này. Thế nào là năm?

 

One hears what one has not heard before.


Được nghe điều chưa nghe.

 

One clarifies what one has heard before.


Làm cho trong sạch điều được nghe.

 

One gets rid of doubt.


Đoạn trừ nghi.

 

One's views are made straight.


Làm cho tri kiến chánh trực.

 

One's mind grows serene.


Làm cho tâm tịnh tín.

 

These are the five rewards in listening to the Dhamma.


Này các Tỷ-kheo, nghe pháp có năm lợi ích này.