I heard that :


Như vầy tôi nghe:

 

Once the Blessed One was living among the Bhaggas in the Deer Park at Bhesakala Grove, near Crocodile Haunt. At that time Ven. At that time Ven. Maha Moggallana1 sat nodding near the village of Kallavalaputta, in Magadha. The Blessed One, with his purified divine eye, surpassing the human, saw Ven. Maha Moggallana as he sat nodding near the village of Kallavalaputta, in Magadha.


Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga, tại núi Sumsumàra, tại vườn Nai. Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahàmoggallàna đang ngồi ngủ gục, trong làng Kallavàlamutta, giữa dân chúng Magadha. Thế Tôn với thiên nhăn thanh tịnh siêu nhân, thấy Tôn giả Mahàmoggallàna đang ngồi ngủ gục, trong làng Kallavàlamutta, giữa dân chúng Magadha.

 

As soon as he saw this — just as a strong man might extend his flexed arm or flex his extended arm — he disappeared from among the Bhaggas in the Deer Park at Bhesakala Grove, near Crocodile Haunt, and re-appeared near the village of Kallavalaputta, in Magadha, right in front of Ven. Maha Moggallana. There he sat down on a prepared seat. As he was sitting there, the Blessed One said to Ven. Maha Moggallana :


Thấy vậy, như nhà lực sĩ duỗi bàn tay đang co lại, hay co lại bàn tay đang duỗi ra; cũng vậy, Thế Tôn biến mất giữa dân chúng Bhagga, tại núi Sumsumàra, rừng Bhesakalà, ở vườn Nai, rồi hiện ra trước mặt Tôn giả Mahàmoggallàna, tại làng Kallavàlamutta, giữa dân chúng Magadha. Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đă soạn sẵn; sau khi ngồi, Thế Tôn nói với Tôn giả Mahàmoggallàna.

 

"Are you nodding, Moggallana? Are you nodding?"


Này Moggallàna, có phải Thầy ngủ gục? Này Moggallàna, có phải Thầy ngủ gục?

 

-"Yes, lord."


-"Thưa phải, bạch Thế Tôn."

 

Well then, Moggallana, whatever perception you have in mind when drowsiness descends on you, don't attend to that perception, don't pursue it. It's possible that by doing this you will shake off your drowsiness.


Do vậy, này Moggallàna, khi nào Thầy trú có tưởng và thụy miên xâm nhập Thầy, chớ có tác ư đến nó, chớ có tưởng nhiều đến nó. Sự kiện này có xảy ra, do Thầy trú như vậy, thụy miên ấy được đoạn diệt.

 

But if by doing this you don't shake off your drowsiness, then recall to your awareness the Dhamma as you have heard & memorized it, re-examine it & ponder it over in your mind. It's possible that by doing this you will shake off your drowsiness.


Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không được đoạn diệt, thời này Moggallàna, với tâm của Thầy, hăy tùy tâm, tùy tứ, với ư hăy tùy quán pháp như đă được nghe, như đă được học thuộc ḷng. Sự kiện này có xảy ra, do Thầy trú như vậy, thụy miên ấy được đoạn diệt.

 

But if by doing this you don't shake off your drowsiness, then repeat aloud in detail the Dhamma as you have heard & memorized it. It's possible that by doing this you will shake off your drowsiness.


Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy hăy đọc tụng pháp một cách rộng răi, như đă được nghe, như đă được học thuộc ḷng. Sự kiện này có xảy ra, do Thầy trú như vậy, thụy miên ấy được đoạn diệt.

 

But if by doing this you don't shake off your drowsiness, then pull both your earlobes and rub your limbs with your hands. It's possible that by doing this you will shake off your drowsiness.


Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy hăy kéo hai lỗ tai của Thầy, và lấy tay xoa bóp tay chân. Sự kiện này có xảy ra, do Thầy trú như vậy, thụy miên ấy được đoạn diệt.

 

But if by doing this you don't shake off your drowsiness, then get up from your seat and, after washing your eyes out with water, look around in all directions and upward to the major stars & constellations. It's possible that by doing this you will shake off your drowsiness.


Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy hăy từ chỗ ngồi, đứng dậy lấy nước rửa mắt, nh́n về phía chân trời và nh́n lên các sao lấp lánh. Sự kiện này có xảy ra, do Thầy trú như vậy, thụy miên ấy được đoạn diệt.

 

But if by doing this you don't shake off your drowsiness, then attend to the perception of light, resolve on the perception of daytime, [dwelling] by night as by day, and by day as by night. By means of an awareness thus open & unhampered, develop a brightened mind. It's possible that by doing this you will shake off your drowsiness.


Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy hăy tác ư đến quang tưởng và an trú vào tưởng ban ngày. Như ban ngày, ban đêm cũng vậy. Như ban đêm, ban ngày cũng vậy. Như vậy, với tâm rộng mở, không có hạn chế. Sự kiện này có xảy ra, do Thầy trú như vậy, thụy miên ấy được đoạn diệt.

 

But if by doing this you don't shake off your drowsiness, then — percipient of what lies in front & behind — set a distance to meditate walking back & forth, your senses inwardly immersed, your mind not straying outwards. It's possible that by doing this you will shake off your drowsiness.


Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy hăy trú tâm trên chỗ kinh thành, với tưởng trước mặt và sau lưng, với căn hướng nội, với ư không hướng ngoại. Sự kiện này có xảy ra, do Thầy trú như vậy, thụy miên ấy được đoạn diệt.

 

But if by doing this you don't shake off your drowsiness, then — reclining on your right side — take up the lion's posture, one foot placed on top of the other, mindful, alert, with your mind set on getting up. As soon as you wake up, get up quickly, with the thought, 'I won't stay indulging in the pleasure of lying down, the pleasure of reclining, the pleasure of drowsiness.' That is how you should train yourself.


Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy hăy nằm như dáng nằm con sư tử, về phía hông bên phải, hai chân gác lên nhau, chánh niệm tỉnh giác, tác ư với tưởng thức dậy. Và khi thức dậy, này Moggallàna, Thầy hăy thức dậy thật mau, nghĩ rằng: "Ta sẽ trú, không có chú tâm đến lạc nằm ngủ, lạc nằm xuống một bên, lạc thụy miên". Như vậy, này Moggallàna, Thầy cần phải học tập.

 

Furthermore, Moggallana, should you train yourself: 'I will not visit families with my pride2 lifted high.' That is how you should train yourself. Among families there are many jobs that have to be done, so that people don't pay attention to a visiting monk. If a monk visits them with his trunk lifted high, the thought will occur to him, 'Now who, I wonder, has caused a split between me and this family? The people seem to have no liking for me.' Getting nothing, he becomes abashed. Abashed, he becomes restless. Restless, he becomes unrestrained. Unrestrained, his mind is far from concentration.


Do vậy, này Moggallàna, hăy học tập như sau: "Không say sưa trong cao mạn, ta sẽ đi đến thăm các gia đ́nh". Này Moggallàna, như vậy các Thầy sẽ học tập. Này Moggallàna, nếu Tỷ-kheo say sưa trong cao mạn đi đến thăm các gia đ́nh. Trong các gia đ́nh, này Moggallàna, người ta có nhiều công việc phải làm. Do vậy, người ta không có tác ư đến Tỷ-kheo đă đi đến. Ở đây, Tỷ-kheo ấy có thể suy nghĩ: "Nay, ai đă chia rẽ ta với gia đ́nh này. Các người này không ưa thích ǵ ta". Như vậy, do không được ǵ, vị ấy nản chí, vị ấy giao động; do giao động, vị ấy không pḥng hộ, do không pḥng hộ, tâm rời xa Thiền định.

 

Furthermore, Moggallana, should you train yourself: 'I will speak no confrontational speech.' That is how you should train yourself. When there is confrontational speech, a lot of discussion can be expected. When there is a lot of discussion, there is restlessness. One who is restless becomes unrestrained. Unrestrained, his mind is far from concentration.


Do vậy, này Moggallàna, hăy học tập như sau: "Ta sẽ không nói lời khiêu khích". Như vậy, này Moggallàna, Thầy cần phải học tập. Khi nào có lời khiêu khích, này Moggallàna, thời chờ đợi là nhiều lời qua tiếng lại, khi nào có nhiều lời qua tiếng lại, thời có dao động. Với người có dao động, thời không có pḥng hộ. Với người không có pḥng hộ, tâm rời xa Thiền định.

 

It's not the case, Moggallana, that I praise association of every sort. But it's not the case that I dispraise association of every sort. I don't praise association with householders and renunciates. But as for dwelling places that are free from noise, free from sound, their atmosphere devoid of people, appropriately secluded for resting undisturbed by human beings: I praise association with dwelling places of this sort."


Này Moggallàna, Ta không tán thán tất cả sự liên hệ, nhưng không phải Ta không tán thán tất cả sự liên hệ. Thật vậy, này Moggallàna, Ta không tán thán các vị xuất gia có sự liên hệ, với các gia chủ. Nhưng với các trú xứ ít tiếng ồn, ít tiếng động, thoát khỏi hơi thở của nhiều người, những chỗ ở cô độc xa vắng loài Người, thích hợp cho đời sống Thiền tịnh, Ta tán thán sự liên hệ với những trú xứ như vậy.

 

When this was said, Ven. Moggallana said to the Blessed One:
-"Briefly, lord, in what respect is a monk released through the ending of craving, utterly complete, utterly free from bonds, a follower of the utterly holy life, utterly consummate, foremost among human & heavenly beings?"


Được nghe nói như vậy, Tôn giả Mahàmoggallàna bạch Thế Tôn:
-" Bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào, tóm tắt lại, một Tỷ-kheo được giải thoát nhờ sự đoạn diệt khát ái, đạt đến cứu cánh mục đích, đạt đến cứu cánh an ổn khỏi ách nạn, đạt đến cứu cánh Phạm hạnh, đạt đến cứu cánh của cứu cánh, trở thành tối thượng giữa chư Thiên và loài Người?"

 

There is the case, Moggallana, where a monk has heard, 'All phenomena are unworthy of attachment.' Having heard that all phenomena are unworthy of attachment, he fully knows all things. Fully knowing all things, he fully comprehends all things. Fully comprehending all things, then whatever feeling he experiences — pleasure, pain, neither pleasure nor pain — he remains focused on inconstancy, focused on dispassion, focused on cessation, focused on relinquishing with regard to that feeling. As he remains focused on inconstancy, focused on dispassion, focused on cessation, focused on relinquishing with regard to that feeling, he is unsustained by3 anything in the world. Unsustained, he is not agitated. Unagitated, he is unbound right within. He discerns: 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world.'


Này Moggallàna, ở đây, Tỷ-kheo được nghe như sau: "Không nên thiên chấp tất cả pháp". Này Moggallàna, và Tỷ-kheo được nghe như sau: "Không nên thiên chấp tất cả pháp". Vị ấy thắng tri tất cả pháp; do thắng tri tất cả pháp, vị ấy liễu tri tất cả pháp. Do liễu tri tất cả pháp, phàm có cảm thọ ǵ được cảm giác, lạc, khổ hay không khổ, không lạc, vị ấy trú tùy quán vô thường đối với các cảm thọ ấy. Vị ấy trú tùy quán ly tham. Vị ấy trú tùy quán đoạn diệt. Vị ấy trú tùy quán từ bỏ. Do vị ấy trú tùy quán vô thường trong các cảm thọ, do vị ấy trú tùy quán ly tham, do vị ấy tùy quán đoạn diệt. Vị ấy trú tùy quán từ bỏ, nên không chấp thủ một cái ǵ ở đời; do không chấp thủ nên không lo âu; do không tham đắm nên tự ḿnh nhập Niết-bàn. Vị ấy biết rơ: "Sanh đă tận, Phạm hạnh đă thành, việc nên làm đă làm, không c̣n trở lui trong trạng thái này nữa".

 

It is in this respect, Moggallana, that a monk, in brief, is released through the ending of craving, utterly complete, utterly free from bonds, a follower of the utterly holy life, utterly consummate: foremost among human & heavenly beings."


Này Moggallàna, cho đến như vậy, tóm tắt lại, một Tỷ-kheo được giải thoát nhờ sự đoạn diệt khát ái, đạt đến mục đích cứu cánh, đạt đến cứu cánh an ổn khỏi các ách nạn, đạt đến cứu cánh Phạm hạnh, đạt đến cứu cánh của cứu cánh, trở thành tối thượng giữa chư Thiên và loài Người.

 

Notes

1. Prior to his Awakening.

2. Lit., "my trunk" (i.e., an elephant's trunk).

3. I.e., does not cling to.