Monks, I don't speak of the wiping out of intentional acts that have been done & accumulated without [their results] having been experienced, either in the here & now or in a further state hereafter. Nor do I speak of the act of putting an end to suffering and stress without having experienced [the results of] intentional acts that have been done & accumulated.1


Ta không tuyên bố rằng, này các Tỷ-kheo, các nghiệp được tư niệm, được làm, được tích tập, nếu không cảm thọ (kết quả) thời không có chấm dứt, dầu quả ấy thuộc trong đời hiện tại, hay trong đời sau. Ta cũng không tuyên bố rằng, này các Tỷ-kheo, các nghiệp được tư niệm, được làm, được tích tập, nếu không cảm thọ (kết quả) thời không có chấm dứt.

 

That disciple of the noble ones — thus devoid of covetousness, devoid of ill will, unbewildered, alert, mindful — keeps pervading the first direction 2 with an awareness imbued with good will, likewise the second, likewise the third, likewise the fourth. Thus above, below, & all around, everywhere, in its entirety, he keeps pervading the all-encompassing cosmos with an awareness imbued with good will — abundant, expansive, immeasurable, without hostility, without ill will. He discerns, 'Before, this mind of mine was limited & undeveloped. But now this mind of mine is immeasurable & well developed. And whatever action that was done in a measurable way does not remain there, does not linger there.


Vị Thánh đệ tử ấy, này các Tỷ-kheo, như vậy từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si, tỉnh giác, chánh niệm, với tâm câu hữu với từ, an trú biến măn một phương ; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy phía trên, phía dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến măn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vị ấy biết rơ như sau : "Trước kia, tâm này của ta là nhỏ, không tu tập. Nhưng nay, tâm này của ta là vô lượng, khéo tu tập. Lại nữa, phàm nghiệp ǵ được làm có giới hạn, nay nó sẽ không sống trong giới hạn ấy nữa.

 

What do you think, monks: If that youth, from childhood, were to develop the awareness-release through good will, would he do any evil action?
-"No, lord."
-"Not doing any evil action, would he touch suffering?"

-"No, lord, for when one does no evil action, from where would he touch suffering?"


Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, nếu đứa trẻ này, từ tuổi trẻ trở lên tu tập từ tâm giải thoát, nó có thể làm nghiệp ác không ?
- Thưa không, bạch Thế Tôn.
- Do không làm điều ác, nó có cảm giác khổ hay không ?
- Thưa không, bạch Thế Tôn. Không làm điều ác, bạch Thế Tôn, từ đâu nó sẽ cảm giác khổ được ?

 

This awareness-release through good will should be developed whether one is a woman or a man. Neither a woman nor a man can go taking this body along. Death, monks, is but a gap of a thought away. One [who practices this awareness-release] discerns, 'Whatever evil action has been done by this body born of action, that will all be experienced here [in this life]. It will not come to be hereafter.' Thus developed, the awareness-release through good will leads to non-returning for the monk who has gained gnosis here and has penetrated to no higher release.


Này các Tỷ-kheo, từ tâm giải thoát này cần phải tu tập bởi nữ nhân hay nam nhân. Này các Tỷ-kheo, thân này không bị nam nhân hay nữ nhân cầm lấy rồi mang đi. Này các Tỷ-kheo, con đường phải chết này ở giữa những tư tưởng. Vị ấy rơ biết như sau : "Phàm ác nghiệp nào do ta làm từ trước với cái thân do nghiệp làm ra này, tất cả cần phải cảm thọ ở đây, nó không thể theo ta và được hiện hữu về sau". Như vậy, này các Tỷ-kheo, từ tâm giải thoát được tu tập đưa đến không có trở lui, đối với Tỷ-kheo có trí tuệ, có được trong đời này, nhưng vị ấy chưa thể nhập sự giải thoát hơn thế nữa.

 

That disciple of the noble ones — thus devoid of covetousness, devoid of ill will, unbewildered, alert, mindful — keeps pervading the first direction with an awareness imbued with compassion, likewise the second, likewise the third, likewise the fourth. Thus above, below, & all around, everywhere, in its entirety, he keeps pervading the all-encompassing cosmos with an awareness imbued with equanimity — abundant, expansive, immeasurable, without hostility, without ill will. He discerns, 'Before, this mind of mine was limited & undeveloped. But now this mind of mine is immeasurable & well developed. And whatever action that was done in a measurable way does not remain there, does not linger there.


Vị Thánh đệ tử ấy, này các Tỷ-kheo, với tâm câu hữu với bi, vị ấy biến măn một phương và an trú, như vậy phương thứ hai, như vậy phương thứ ba, như vậy phương thứ tư. Như vậy phía trên, phía dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến măn với tâm câu hữu với bi, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vị ấy biết rơ như sau : "Trước kia, tâm này của ta là nhỏ, không tu tập. Nhưng nay, tâm này của ta là vô lượng, khéo tu tập. Lại nữa, phàm nghiệp ǵ được làm có giới hạn, nay nó sẽ không sống trong giới hạn ấy nữa".

 

That disciple of the noble ones — thus devoid of covetousness, devoid of ill will, unbewildered, alert, mindful — keeps pervading the first direction with an awareness imbued with appreciation, likewise the second, likewise the third, likewise the fourth. Thus above, below, & all around, everywhere, in its entirety, he keeps pervading the all-encompassing cosmos with an awareness imbued with equanimity — abundant, expansive, immeasurable, without hostility, without ill will. He discerns, 'Before, this mind of mine was limited & undeveloped. But now this mind of mine is immeasurable & well developed. And whatever action that was done in a measurable way does not remain there, does not linger there.


Vị Thánh đệ tử ấy, này các Tỷ-kheo, với tâm cầu hữu với hỷ, vị ấy biến măn một phương và an trú, như vậy phương thứ hai, như vậy phương thứ ba, như vậy phương thứ tư. Như vậy phía trên, phía dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến măn với tâm câu hữu với hỷ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vị ấy biết rơ như sau : "Trước kia, tâm này của ta là nhỏ, không tu tập. Nhưng nay, tâm này của ta là vô lượng, khéo tu tập. Lại nữa, phàm nghiệp ǵ được làm có giới hạn, nay nó sẽ không sống trong giới hạn ấy nữa".

 

That disciple of the noble ones — thus devoid of covetousness, devoid of ill will, unbewildered, alert, mindful — keeps pervading the first direction with an awareness imbued with equanimity, likewise the second, likewise the third, likewise the fourth. Thus above, below, & all around, everywhere, in its entirety, he keeps pervading the all-encompassing cosmos with an awareness imbued with equanimity — abundant, expansive, immeasurable, without hostility, without ill will. He discerns, 'Before, this mind of mine was limited & undeveloped. But now this mind of mine is immeasurable & well developed. And whatever action that was done in a measurable way does not remain there, does not linger there.


Vị Thánh đệ tử ấy, này các Tỷ-kheo, với tâm câu hữu với xả, vị ấy biến măn một phương và an trú, như vậy phương thứ hai, như vậy phương thứ ba, như vậy phương thứ tư. Như vậy phía trên, phía dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến măn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vị ấy biết rơ như sau : "Trước kia, tâm này của ta là nhỏ, không tu tập. Nhưng nay, tâm này của ta là vô lượng, khéo tu tập. Lại nữa, phàm nghiệp ǵ được làm có giới hạn, nay nó sẽ không sống trong giới hạn ấy nữa".

 

What do you think, monks: If that youth, from childhood, were to develop the awareness-release through equanimity, would he do any evil action?"
"No, lord."
"Not doing any evil action, would he touch suffering?"

"No, lord, for when one does no evil action, from where would he touch suffering?


Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, nếu đứa trẻ này, từ tuổi trẻ trở lên tu tập xả tâm giải thoát, nó có thể làm nghiệp ác không ?
- Thưa không, bạch Thế Tôn.
- Do không làm điều ác, nó có cảm giác khổ hay không ?
- Thưa không, bạch Thế Tôn. Không làm điều ác, bạch Thế Tôn, từ đâu nó sẽ cảm giác khổ được.

 

This awareness-release through equanimity should be developed whether one is a woman or a man. Neither a woman nor a man can go taking this body along. Death, monks, is but a gap of a thought away. One [who practices this awareness-release] discerns, 'Whatever evil action has been done by this body born of action, that will all be experienced here [in this life]. It will not come to be hereafter.' Thus developed, the awareness-release through equanimity leads to non-returning for the monk who has gained gnosis here and has penetrated to no higher release.


Này các Tỷ-kheo, xả tâm giải thoát này cần phải tu tập bởi nữ nhân hay nam nhân. Này các Tỷ-kheo, thân này không bị nam nhân hay nữ nhân cầm lấy rồi đem đi. Này các Tỷ-kheo, con người phải chết này ở giữa những tư tưởng. Vị ấy rơ biết như sau : "Phàm ác nghiệp nào do ta làm từ trước với cái thân do nghiệp làm ra này, tất cả cần phải cảm thọ ở đây, nó không thể theo và được hiện hữu về sau". Như vậy, này các Tỷ-kheo, xả tâm này được tu tập, đưa đến không có trở lui, đối với Tỷ-kheo có trí tuệ, có được trong đời này, nhưng vị ấy chưa thể nhập sự giải thoát hơn thế nữa.

 

Note

1. F. L. Woodward — the PTS translator of the Anguttara Tens and Elevens — notes that this sutta seems patched together from various sources. As proof, he cites the abrupt breaks between this paragraph and the next, and between the next and the one following it.

2. The east.


 

See also: AN III.99.