When a person has:

wrong view,
wrong resolve,
wrong speech,
wrong action,
wrong livelihood,
wrong effort,
wrong mindfulness,
wrong concentration,
wrong knowledge,
wrong release,
whatever bodily deeds he undertakes in line with that view,
whatever verbal deeds he undertakes in line with that view,
whatever mental deeds he undertakes in line with that view,
whatever intentions,
whatever determinations,
whatever vows,
whatever fabrications,
all lead to what is disagreeable, unpleasing, unappealing, unprofitable, & stressful.


Này các Tỷ-kheo, với người đàn ông, với con người
có tà kiến,
có tà tư duy,
có tà ngữ,
có tà nghiệp,
có tà mạng,
có tà tinh tấn,
có tà niệm,
có tà định,
có tà trí,
có tà giải thoát ;
phàm có thân nghiệp ǵ được thực hiện đầy đủ, được chấp nhận theo kiến ấy ;
phàm có khẩu nghiệp ǵ được thực hiện đầy đủ, được chấp nhận theo kiến ấy .
phàm có ư nghiệp ǵ được thực hiện đầy đủ, được chấp nhận theo kiến ấy ;
phàm có tư tâm sở nào,
phàm có quyết định nào,
phàm có ước nguyện nào,
và phàm có các hành nào,
tất cả các pháp ấy đưa đến bất khả lạc, bất khả hỷ, bất khả ư, bất hạnh, đau khổ.

 

Why is that?
Because the view is evil.


V́ sao ?
Này các Tỷ-kheo, v́ kiến là ác.

 

Just as when a nimb-tree seed, a bitter creeper seed, or a bitter melon seed is placed in moist soil, whatever nutriment it takes from the soil & the water, all conduces to its bitterness, acridity, & distastefulness.


Ví như, này các Tỷ-kheo, hột giống cây nimba, hay hột giống cây kosàtaḱ (một loại dây leo), hay hột giống cây mướp đắng được gieo vào đất ướt. Phàm vị ǵ nó lấy lên từ đất, phàm vị ǵ nó lấy lên từ nước, tất cả vị ấy đều đưa đến tánh đắng, tánh cay, tánh không lạc của nó.

 

Why is that?
Because the seed is evil.


V́ sao ? V́ nó là tánh ác của hột giống, này các Tỷ-kheo.

 

In the same way,when a person has:

wrong view,
wrong resolve,
wrong speech,
wrong action,
wrong livelihood,
wrong effort,
wrong mindfulness,
wrong concentration,
wrong knowledge,
wrong release,
whatever bodily deeds he undertakes in line with that view,
whatever verbal deeds he undertakes in line with that view,
whatever mental deeds he undertakes in line with that view,
whatever intentions,
whatever determinations,
whatever vows,
whatever fabrications,
all lead to what is disagreeable, unpleasing, unappealing, unprofitable, & stressful.


Này các Tỷ-kheo, với người đàn ông, với con người
có tà kiến,
có tà tư duy,
có tà ngữ,
có tà nghiệp,
có tà mạng,
có tà tinh tấn,
có tà niệm,
có tà định,
có tà trí,
có tà giải thoát ;
phàm có thân nghiệp ǵ được thực hiện đầy đủ, được chấp nhận theo kiến ấy ;
phàm có khẩu nghiệp ǵ được thực hiện đầy đủ, được chấp nhận theo kiến ấy .
phàm có ư nghiệp ǵ được thực hiện đầy đủ, được chấp nhận theo kiến ấy ;
phàm có tư tâm sở nào,
phàm có quyết định nào,
phàm có ước nguyện nào,
và phàm có các hành nào,
tất cả các pháp ấy đưa đến bất khả lạc, bất khả hỷ, bất khả ư, bất hạnh, đau khổ.

 

Why is that?
Because the view is evil.


V́ sao ?
Này các Tỷ-kheo, v́ tà kiến là ác.

 

When a person has:

right view,
right resolve,
right speech,
right action,
right livelihood,
right effort,
right mindfulness,
right concentration,
right knowledge,
right release,
whatever bodily deeds he undertakes in line with that view,
whatever verbal deeds he undertakes in line with that view,
whatever mental deeds he undertakes in line with that view,
whatever intentions,
whatever determinations,
whatever vows,
whatever fabrications,
all lead to what is agreeable, pleasing, charming, profitable, & easeful.


Này các Tỷ-kheo, với người đàn ông, với con người
có chánh kiến,
có chánh tư duy,
có chánh ngữ,
có chánh nghiệp,
có chánh mạng,
có chánh tinh tấn,
có chánh niệm,
có chánh định,
có chánh trí,
có chánh giải thoát ;
phàm có thân nghiệp ǵ được thực hiện đầy đủ, được chấp nhận theo kiến ấy ;
phàm có khẩu nghiệp ǵ .được thực hiện đầy đủ, được chấp nhận theo kiến ấy ;
phàm có ư nghiệp ǵ được thực hiện đầy đủ, được chấp nhận theo kiến ấy ;
phàm có tư tâm sở nào,
phàm có quyết định nào,
phàm có ước nguyện nào,
phàm có các hành nào,
tất cả các pháp ấy đưa đến khả năng lạc, khả hỷ, khả ư, hạnh phúc, an lạc.

 

Why is that?
Because the view is auspicious.


V́ sao ?
Này các Tỷ-kheo, v́ chánh kiến là hiền thiện.

 

Just as when a sugar cane seed, a rice grain, or a grape seed is placed in moist soil, whatever nutriment it takes from the soil & the water, all conduces to its sweetness, tastiness, & unalloyed delectability.


VÍ như, này các Tỷ-kheo, hột giống cây mía, hay hột giống cây lúa, hay hột giống cây nho được gieo vào đất ướt. Phàm vị ǵ nó lấy lên từ đất, phàm vị ǵ nó lấy lên từ nước, tất cả vị ấy đều đưa đến tánh ngon, tánh ngọt, tánh thuần chất của nó.

 

Why is that?
Because the seed is auspicious.


V́ sao ?
V́ hột giống là hiền thiện.

 

In the same way,when a person has:

right view,
right resolve,
right speech,
right action,
right livelihood,
right effort,
right mindfulness,
right concentration,
right knowledge,
right release,
whatever bodily deeds he undertakes in line with that view,
whatever verbal deeds he undertakes in line with that view,
whatever mental deeds he undertakes in line with that view,
whatever intentions,
whatever vows,
whatever determinations,
whatever fabrications,
all lead to what is agreeable, pleasing, charming, profitable, & easeful.


Này các Tỷ-kheo, với người đàn ông, với con người
có chánh kiến,
có chánh tư duy,
có chánh ngữ,
có chánh nghiệp,
có chánh mạng,
có chánh tinh tấn,
có chánh niệm,
có chánh định,
có chánh trí,
có chánh giải thoát ;
phàm có thân nghiệp ǵ được thực hiện đầy đủ, được chấp nhận theo kiến ấy ;
phàm có khẩu nghiệp ǵ .được thực hiện đầy đủ, được chấp nhận theo kiến ấy ;
phàm có ư nghiệp ǵ được thực hiện đầy đủ, được chấp nhận theo kiến ấy ;
phàm có tư tâm sở nào,
phàm có quyết định nào,
phàm có ước nguyện nào,
phàm có các hành nào,
tất cả các pháp ấy đưa đến khả năng lạc, khả hỷ, khả ư, hạnh phúc, an lạc.

 

Why is that?
Because the view is auspicious."


V́ sao?
V́ tánh hiền thiện của kiến.

 

See also: AN X.103.