I have heard that on one occasion the Blessed One was staying in Rajagaha, on Vulture Peak Mountain. There he addressed the monks:


Như vầy tôi nghe:
Một thời, Thế Tôn trú ở Vương Xá, tại núi Linh Thứu (Gijjhakùta). Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:

 

"Monks, I will teach you the seven conditions that lead to no decline. Listen & pay close attention. I will speak."


Có bảy pháp không bị suy giảm, này các Tỷ-kheo. Hăy lắng nghe và khéo tác ư, Ta sẽ giảng:

 

"Yes, lord," the monks responded


Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.

 

The Blessed One said:
-"And which seven are the conditions that lead to no decline?


Thế Tôn nói như sau:
- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bảy pháp không bị suy giảm?

 

[1] "As long as the monks meet often, meet a great deal, their growth can be expected, not their decline.

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm.

 

[2] "As long as the monks meet in harmony, adjourn from their meetings in harmony, and conduct Sangha business in harmony, their growth can be expected, not their decline.

Này các Tỷ-kheo, khi nà chúng Tỷ-kheo tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm việc Tăng sự trong niệm đoàn kết, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm.

 

[3] "As long as the monks neither decree what has been undecreed nor repeal what has been decreed, but practice undertaking the training rules as they have been decreed, their growth can be expected, not their decline.

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đă được ban hành, sống đúng với những học giới được ban hành, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm.

 

[4] "As long as the monks honor, respect, venerate, and do homage to the elder monks — those with seniority who have long been ordained, the fathers of the Sangha, leaders of the Sangha — regarding them as worth listening to, their growth can be expected, not their decline.

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc Tỷ-kheo Thượng tọa, những vị này là những vị giàu kinh nghiệm, niên cao lạp trưởng, bậc cha của chúng Tăng, bậc Thầy của chúng Tăng và nghe theo những lời dạy của những vị này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm.

 

[5] "As long as the monks do not submit to the power of any arisen craving that leads to further becoming, their growth can be expected, not their decline.

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không bị chi phối bởi tham ái, tham ái này tác thành một đời sống khác, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm.

 

[6] "As long as the monks see their own benefit in wilderness dwellings, their growth can be expected, not their decline.


Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo thích sống những chỗ nhàn tịnh, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm.

 

[7] "As long as the monks each keep firmly in mind: 'If there are any well-behaved fellow followers of the chaste life who have yet to come, may they come; and may the well-behaved fellow-followers of the chaste life who have come live in comfort,' their growth can be expected, not their decline.


Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tự thân an trú chánh niệm, khiến các bạn đồng tu thiện chí chưa đến muốn đến ở. Và các bạn đồng tu thiện chú đă đến ở được sống an lạc, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm.

 

As long as the monks remain steadfast in these seven conditions, and as long as these seven conditions endure among the monks, the monks' growth can be expected, not their decline."

Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp không làm suy giảm này được duy tŕ giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các Tỷ-kheo được dạy bảy pháp không làm suy giảm này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm.