Endowed with these six qualities, a person is incapable of alighting on the lawfulness, the rightness of skillful mental qualities even when listening to the true Dhamma. Which six?


Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, dầu có nghe diệu pháp, không có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. Thế nào là sáu ?

 

He is endowed with a [present] kamma obstruction.


Thành tựu nghiệp chướng.

 

He is endowed with a defilement obstruction


Thành tựu phiến não chướng

 

He is endowed with a result-of-[past]-kamma obstruction.


Thành tựu dị thục chướng.

 

He lacks conviction


Không có lòng tin.

 

He has no desire [to listen]


Không có ước muốn.

 

And he has dull discernment.


Và ác tuệ.

 

Endowed with these six qualities, a person is incapable of alighting on the lawfulness, the rightness of skillful mental qualities even when listening to the true Dhamma.


Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, dầu có nghe pháp, không có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp.

 

Endowed with these six qualities, a person is capable of alighting on the lawfulness, the rightness of skillful mental qualities even while listening to the true Dhamma. Which six?


Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, nếu có nghe diệu pháp, có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. Thế nào là sáu ?

 

He is not endowed with a [present] kamma obstruction.


Không thành tựu nghiệp chướng.

 

He is not endowed with a defilement obstruction


Không thành tựu phiền não chướng

 

He is not endowed with a result-of-[past]-kamma obstruction.


Không thành tựu dị thục chướng.

 

He has conviction


Có lòng tin.

 

He has desire [to listen]


Có ước muốn.

 

And he is discerning.


Và trí tuệ.

 

Endowed with these six qualities, a person is capable of alighting on the lawfulness, the rightness of skillful mental qualities even while listening to the true Dhamma


Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, nếu có nghe diệu pháp, có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp.