Thus have I heard.


Như vầy tôi nghe:

 

Once the Blessed One was wandering among the Kosala people together with a large company of monks. Entering a major path, the Blessed One saw in a certain spot a great mass of fire, burning, blazing, glowing. After seeing it and stepping down from the path he sat on the appointed seat at the root of a tree. After sitting down the Blessed One said to the monks:


Một thời, Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng Kosala, cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Trong khi đang đi trên con đường, Thế Tôn thấy tại một địa điểm, một nhóm lửa lớn đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Thấy vậy, Ngài bước xuống đường trên chỗ đă soạn sẵn, dưới một gốc cây. Ngồi xuống, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:

 

"Do you see, monks, that great mass of fire, burning, blazing, glowing?"


Này các Tỷ-kheo, các Thầy có thấy nhóm lửa lớn ấy đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn không?

 

Yes, venerable Sir."


Thưa có, bạch Thế Tôn.

 

[1] "What do you think, monks? Which would in fact be the better? Embracing that great mass of fire, burning, blazing, glowing, and sitting or lying down close to it? Or, embracing a kshatriya or brahman or householder woman with young and tender hands and feet, and sitting or lying down close to her?"


Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nào là tốt hơn: ôm ấp, ngồi gần hay nằm gần nhóm lửa lớn ấy đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, hay ôm ấp, ngồi gần ,hay nằm gần tay chân mềm mại non trẻ của người con gái Sát-đế-ly, hay người con gái Bà-la-môn, hay người con gái gia chủ?

 

"This, venerable Sir, would surely be the better: Embracing a kshatriya or brahman or householder woman with young and tender hands and feet, and sitting or lying down close to her. For it would be painful, venerable Sir, to embrace that great, burning, blazing, glowing mass of fire, and sit or lie down close to it."


Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn: Ôm ấp, ngồi gần, hay nằm gần tay chân mềm mại non trẻ của người con gái Sát-đế-ly, hay người con gái Bà-la-môn, hay người con gái gia chủ. Khổ đau, bạch Thế Tôn, là ôm ấp, ngồi gần hay nằm gần nhóm lửa lớn ấy đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn!

 

Let me tell you, monks, let me explain to you, monks, that this would surely be the better for one who is of poor conduct, an evil-minded one, a filthy doer of complete wickedness who acts in an underhand manner, who pretends to be a recluse yet is not a recluse, who pretends to lead the holy life yet does not lead the holy life, an inwardly-putrid, impure-natured one: Embracing that great mass of fire, burning, blazing, glowing, and sitting or lying down close to it. What is the reason for this? Because on account of that, monks, he would go to death, or to a pain like that of death, but he would not, on account of that, on the break-up of the body after death be reborn into a place of woe, a realm of misery, a place of suffering, a purgatory.


Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rơ cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, với một người ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, đáng nghi ngờ những hành vi che đậy, không phải Sa-môn, nhưng tự nhận là Sa-môn, không sống Phạm hạnh, nhưng tự nhận sống Phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh t́nh bất tịnh. Thật là tốt hơn cho người ấy ôm ấp, ngồi gần hay nằm gần nhóm lửa lớn ấy đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. V́ cớ sao? V́ do nguyên nhân ấy, này các Tỷ-kheo, người ấy có thể đi đến chết, hay đi đến khổ gần như chết, nhưng không v́ nhân duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cơi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

 

But, monks, if one who is of poor conduct, an evil-minded one, a filthy doer of complete wickedness who acts in an underhand manner, who pretends to be a recluse yet is not a recluse, who pretends to lead the holy life yet does not lead the holy life, an inwardly-putrid, impure-natured one, were to embrace a kshatriya or brahman or householder woman with young and tender hands and feet, and sit or lie down close to her — for him, monks, there would be a long period of harm and suffering, and on the break-up of the body after death he would be reborn into a place of woe, a realm of misery, a place of suffering, a purgatory."


Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người ác giới theo ác pháp,sở hành bất tịnh, đáng nghi ngờ những hành vi che đậy, không phải Sa-môn, nhưng tự nhận là Sa-môn, không sống Phạm hạnh, nhưng tự nhận sống Phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh t́nh bất tịnh, ôm ấp, ngồi gần, hay nằm gần tay chân mềm mại non trẻ của người con gái Sát-đế-ly, hay người con gái Bà-la-môn, hay người con gái gia chủ; như vậy, này các Tỷ-kheo, khiến cho vị ấy bất hạnh đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cơi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

 

[2] "What do you think, monks? Which would in fact be the better? If a strong man, having twisted a firm horse-hair rope around both calves, were to rub, so that the rope cut the skin, and having cut the skin it cut the under-skin, and having cut the under-skin it cut the flesh, and having cut the flesh it cut the sinew, and having cut the sinew it cut the bone, and having cut the bone it left the marrow exposed? Or, to derive enjoyment from the homage of rich kshatriyas, or rich brahmans, or rich householders?"


Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc ǵ là tốt hơn: Một người lực sĩ, với sợi dây đuôi ngựa chắc chắn, cuốn vào hai ống chân rồi siết mạnh, sợi dây ấy cắt đứt da ngoài, sau khi cắt đứt da ngoài, lại cắt đứt da trong, sau khi cắt đứt da trong, lại cắt đứt thịt, sau khi cắt đứt thịt, lại cắt đứt dây gân, sau khi cắt đứt dây gân, lại cắt đứt xương, sau khi cắt đứt xương và chạm tủy và dừng lại; hay là nhận sự đảnh lễ của các Sát-đế-ly đại phú hay các Bà-la-môn đại phú, hay các giả chủ đại phú?

 

This, venerable Sir, is surely the better: To derive enjoyment from the homage of rich kshatriyas, or rich brahmans, or rich householders. For it would be painful, venerable Sir, if a strong man, having twisted a firm hair-rope around both calves, were to rub, so that the rope cut the skin and so on until it left the marrow exposed."


Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn: Nhận sự vái chào của các Sát-đế-ly đại phú, hay các Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú. Khổ đau, bạch Thế Tôn, là người lực sĩ, với sợi dây đuôi ngựa chắc chắn, cuốn vào hai ống chân rồi siết mạnh, sợi dây ấy cắt đứt da ngoài, và cứ như thế tiếp tục cho đến khi va chạm tủy và dừng lại.

 

Let me tell you, monks, let me explain to you, monks, that this would surely be the better for one who is of poor conduct, an evil-minded one, an inwardly-putrid, an impure-natured one. If a strong man, having twisted a firm horse-hair rope around both calves, were to rub, so that the rope cut the skin and so on until it left the marrow exposed.


Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rơ cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, với một người ác giới, theo ác pháp, ứ đầy tham dục, tánh t́nh bất tịnh, thật là tốt hơn bị một người lực sĩ, với sợi dây đuôi ngựa chắc chắn, cuốn vào hai ống chân rồi siết mạnh, sợi dây ấy cắt đứt da ngoài, và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi va chạm tủy và dừng lại.

 

What is the reason for this? Because on account of that, monks, he would go to death, or to a pain like that of death, but on account of that he would not, on the break-up of the body after death, be reborn into a place of woe, a realm of misery, a place of suffering, a purgatory."


V́ cớ sao? V́ do nguyên nhân ấy, này các Tỷ-kheo, người ấy đi đến chết, hay đi đến khổ gần như chết, nhưng không v́ nhân duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cơi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

 

But, monks, if one who is of poor conduct, an evil-minded one, a filthy doer of complete wickedness, an impure-natured one, were to derive enjoyment from the homage of rich kshatriyas, or rich brahmans, or rich householders — for him, monks, there would be a long period of harm and suffering, and on the break-up of the body after death he would be reborn into a place of woe, a realm of misery, a place of suffering, a purgatory.


Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người ác giới, theo ác pháp, tánh t́nh bất tịnh, nhận sự đảnh lễ của các Sát-đế-ly đại phú, hay các Bà-la-môn đại phú, hay các đại gia chủ đại phú; như vậy khiến cho vị ấy bất hạnh đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cơi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

 

[3] "What do you think, monks? Which would in fact be the better? If a strong man were to strike the nether-quarters with a sharp, oil-cleaned sword? Or, to derive enjoyment when rich kshatriyas, brahmans, or householders press the palms together in prayer?"


Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nào là tốt hơn: Bị một người lực sĩ, với cây kiếm sắc bén, được lau sạch bằng dầu , đập vào giữa ngực; hay là thọ nhận chấp tay vái chào của các Sát-đế-ly đại phú, hay các Bà-la-môn đại phú, hay gia chủ đại phú?

 

This, venerable Sir, is surely the better: To derive enjoyment when rich kshatriyas, or rich brahmans, or rich householders press the palms together in prayer. For it would be painful, venerable Sir, if a strong man were to strike the nether-quarters with a sharp, oil-cleaned sword.


Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn, (tức là) thọ nhận chấp tay vái chào của các Sát-đế-ly, đại phú, hay các Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú. Khổ đau, bạch Thế Tôn, là bị người lực sĩ, với cây kiếm sắc bén, được lau sạch bằng dầu , đập vào giữa ngực.

 

Let me tell you, monks, let me explain to you, that this would surely be the better for one who is of poor conduct, an evil-minded one, an inwardly-putrid, an impure-natured one: If a strong man were to strike the nether-quarters with a sharp, oil-cleaned sword."


Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rơ cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, với một người ác giới, theo ác pháp , sở hành bất tịnh, tánh t́nh bất tịnh, thật là tốt hơn bị một người lực sĩ với cây gươm sắc bén, được dầu rửa sạch, đập vào giữa ngực.

 

What is the reason for this? Because on account of that, monks, he would go to death, or to a pain like that of death, but on account of that he would not, on the break-up of the body after death, be reborn into a place of woe, a realm of misery, a place of suffering, a purgatory."


V́ cớ sao? V́ do nguyên nhân ấy , này các Tỷ-kheo, người ấy đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết. Nhưng không v́ nhân duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cơi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

 

But, monks, if one who is of poor conduct, an evil-minded one, a filthy doer of complete wickedness, an impure-natured one, were to derive enjoyment from the homage of rich kshatriyas, or rich brahmans, or rich householders — for him, monks, there would be a long period of harm and suffering, and on the break-up of the body after death he would be reborn into a place of woe, a realm of misery, a place of suffering, a purgatory.


Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, tánh t́nh bất tịnh, thọ nhận chắp tay vái chào của các Sát-đế-ly đại phú, hay các Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú; như vậy khiến cho vị ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cơi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

 

[4]. What do you think, monks? Which would in fact be the better? If a strong man were to wrap the body with a red-hot sheet of iron, burning, blazing, glowing? Or, to derive enjoyment from the robes given in faith by rich kshatriyas, brahmans, or householders?"


Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nào là tốt hơn: Bị một người lực sĩ với các tấm sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn áp cuốn vào thân; hay là hưởng thọ y áo do các Sát-đế-ly đại phú, hay Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú v́ ḷng tin cúng dường?

 

This, venerable Sir, is surely the better: To derive enjoyment from the robes given in faith by rich kshatriyas, or rich brahmans, or rich householders. For it would be painful, venerable Sir, if a strong man were to wrap the body with a red-hot sheet of iron, burning, blazing, glowing.


Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn (tức là) hưởng thọ y áo do các Sát-đế-ly đại phú, hay các Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú v́ ḷng tin cùng dường. Khổ đau, bạch Thế Tôn, là bị người lực sĩ với các tấm sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn áp cuốn vào thân.

 

Let me tell you, monks, let me explain to you, that this would surely be the better for one who is of poor conduct, an evil-minded one, an inwardly-putrid, an impure-natured one: If a strong man were to wrap the body with a red-hot sheet of iron."


Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, Ta nêu rơ cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, với một người ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, tánh t́nh bất tịnh, thật là tốt hơn bị một người lực sĩ với các tấm sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn áp cuốn vào thân.

 

What is the reason for this? Because on account of that, monks, he would go to death, or to a pain like that of death, but on account of that he would not, on the break-up of the body after death, be reborn into a place of woe, a realm of misery, a place of suffering, a purgatory." "But, monks, if one who is of poor conduct, an evil-minded one, a filthy doer of complete wickedness, an impure-natured one, were to derive enjoyment from the homage of rich kshatriyas, or rich brahmans, or rich householders — for him, monks, there would be a long period of harm and suffering, and on the break-up of the body after death he would be reborn into a place of woe, a realm of misery, a place of suffering, a purgatory."


V́ cớ sao? V́ do nguyên nhân ấy, này các Tỷ-kheo, người ấy đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết, nhưng không v́ nhân duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cơi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, tánh t́nh bất tịnh, hưởng thọ các y áo, do các Sát-đế-ly đại phú, các Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú, v́ ḷng tin cúng dường; như vậy, này các Tỷ-kheo, khiến cho vị ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cơi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

 

[5].What do you think, monks? Which would in fact be the better? If a strong man, having opened the mouth with a red-hot iron spike, were to hurl into the mouth a red-hot iron ball, burning, blazing, glowing, so that one's lips would burn, then the mouth would burn, then the tongue would burn, then the throat would burn, then the chest would burn, and when it was received by the lower intestine, it would be expelled from the lower part of the body? Or, to derive enjoyment from the food received on alms-round and given in faith by rich kshatriyas, brahmans, or householders?"


Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nào tốt hơn: Bị một người lực sĩ với cái kềm sắt nóng, cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, mở miệng và nhét miệng một ḥn sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, ḥn sắt ấy đốt cháy môi của người ấy, đốt cháy miệng, đốt cháy lưỡi, đốt cháy cổ họng, đốt cháy bụng đem theo ruột non, ruột già và thoát ra ngoài từ phần ở dưới; hay là thọ hưởng đồ ăn khất thực do các Sát-đế-ly đại phú, các Bà-la-môn đại phú, các gia chủ đại phú, v́ ḷng tin cúng dường?

 

This, venerable Sir, is surely the better: To derive enjoyment from the food received on alms-round and given in faith by rich kshatriyas, or rich brahmans, or rich householders. For it would be painful, venerable Sir, if a strong man, having opened the mouth with a red-hot iron spike, were to hurl into the mouth a red-hot iron ball, burning, blazing, glowing, so that one's lips would burn, then the mouth would burn, then the tongue would burn, then the throat would burn, then the chest would burn, and when it was received by the lower intestine, it would be expelled from the lower part of the body.


Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn: Hưởng thọ các đồ ăn khất thực do các Sát-đế-ly đại phú, các Bà-la-môn đại phú hay các gia chủ đại phú v́ ḷng tin cúng dường. Khổ đau, bạch Thế Tôn, là người bị lực sĩ với cái kềm sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, mở miệng và nhét miệng một ḥn sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Ḥn sắt ấy đốt cháy môi của người ấy, đốt cháy miệng, đốt cháy lưỡi, đốt cháy cổ họng, đốt cháy bụng đem theo ruột non, ruột già và thoát ra ngoài từ phần ở dưới.

 

Let me tell you, monks, let me explain to you, that this would surely be the better for one who is of poor conduct, an evil-minded one, an inwardly-putrid, an impure-natured one: If a strong man, having opened the mouth with a red-hot iron spike were to hurl into the mouth a red-hot iron ball."


Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rơ cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, với một người ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, tánh t́nh bất tịnh. Thật là tốt hơn bị một người lực sĩ với các kềm sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, mở miệng và nhét miệng một ḥn sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Ḥn sắt ấy đốt cháy môi của người ấy, đốt cháy miệng, đốt cháy lưỡi, đốt cháy cổ họng, đốt cháy bụng đem theo ruột non, ruột già và thoát ra ngoài từ phần ở dưới.

 

What is the reason for this? Because on account of that, monks, he would go to death, or to a pain like that of death, but on account of that he would not, on the break-up of the body after death, be reborn into a place of woe, a realm of misery, a place of suffering, a purgatory." "But, monks, if one who is of poor conduct, an evil-minded one, a filthy doer of complete wickedness, an impure-natured one, were to derive enjoyment from the homage of rich kshatriyas, or rich brahmans, or rich householders — for him, monks, there would be a long period of harm and suffering, and on the break-up of the body after death he would be reborn into a place of woe, a realm of misery, a place of suffering, a purgatory."


V́ cớ sao? V́ do nguyên nhân ấy, này các Tỷ-kheo, người ấy có thể đi đến chết, hay đi đến khổ gần như chết, nhưng không v́ nhân duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cơi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, tánh t́nh bất tịnh, ôm ấp, ngồi gần, hay nằm gần tay chân mềm mại non trẻ của người con gái Sát-đế-ly, hay người con gái Bà-la-môn, hay người con gái gia chủ; như vậy, này các Tỷ-kheo, khiến cho vị ấy bất hạnh đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cơi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

 

[6]. What do you think, monks? Which would in fact be the better? If a strong man, having gripped the head or shoulder, were to force one sit or lie on a red-hot iron bed or chair? Or, to derive enjoyment from a chair given in faith by rich kshatriyas, or brahmans, or householders?"


Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nào là tốt hơn: Bị một người lực sĩ nắm lấy đầy hay nắm lấy vai, ép ngồi hay ép nằm trên một giường sắt hay một ghế sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn; hay là hưởng thọ giường ghế do các Sát-đế-ly đại phú, các Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú v́ ḷng tin cúng dường?

 

This, venerable Sir, is surely the better: To derive enjoyment from a chair given in faith by rich kshatriyas, or rich brahmans, or rich householders. For it would be painful, venerable Sir, if a strong man, having gripped the head or shoulder, were to force one sit or lie on a red-hot iron bed or chair.


Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn: Hưởng thọ giường và ghế do các nhà Sát-đế-ly đại phú, các Bà-la-môn đại phú, do các gia chủ đại phú v́ ḷng tin cúng dường. Khổ đau, bạch Thế Tôn, là bị người lực sĩ nắm lấy đầu hay nắm lấy vai, ép ngồi hay ép nằm trên một giường sắt hay một ghế nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn!

 

Let me tell you, monks, let me explain to you, that this would surely be the better for one who is of poor conduct, an evil-minded one, an inwardly-putrid, an impure-natured one: If a strong man, having gripped the head or shoulder, were to force one sit or lie on a red-hot iron bed or chair."


Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rơ cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, với một người ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, tánh t́nh bất tịnh. Thật là tốt hơn bị một người lực sĩ nắm lấy đầu hay nắm lấy vai, ép ngồi hay ép nằm trên một giường sắt hay một ghế sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn.

 

What is the reason for this? Because on account of that, monks, he would go to death, or to a pain like that of death, but on account of that he would not, on the break-up of the body after death, be reborn into a place of woe, a realm of misery, a place of suffering, a purgatory." "But, monks, if one who is of poor conduct, an evil-minded one, a filthy doer of complete wickedness, an impure-natured one, were to derive enjoyment from the homage of rich kshatriyas, or rich brahmans, or rich householders — for him, monks, there would be a long period of harm and suffering, and on the break-up of the body after death he would be reborn into a place of woe, a realm of misery, a place of suffering, a purgatory."


V́ cớ sao? V́ do nguyên nhân ấy, này các Tỷ-kheo, người ấy đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết, nhưng không v́ nhân duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cơi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, tánh t́nh bất tịnh, hưởng thọ các giường ghế do Sát-đế-ly đại phú, các Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú, v́ ḷng tin cúng dường; như vậy, này các Tỷ-kheo, khiến cho vị ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cơi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

 

[7].What do you think, monks? Which would in fact be the better? If a strong man, having gripped one, heels up, head down, were to force one down into a red-hot iron cauldron, burning, blazing, glowing, and where there is boiling scum on top, he were to go once up, once down, and then once sideways? Or, to derive enjoyment from an abode given in faith by rich kshatriyas, or brahmans, or householders?


Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nào là tốt hơn: Bị một người lực sĩ nắm chân phía trên, đầu phía dưới và quăng vào một ghè sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, tại đấy, người ấy bị nấu sôi lên như bọt nước tự ḿnh nổi lên, tự ḿnh ch́m xuống, tự ḿnh đi ngang; hay là hưởng thọ tinh xá do các Sát-đế-ly đại phú, các Bà-la-môn đại phú hay do các gia chủ đại phú v́ ḷng tin cúng dường?

 

This, venerable Sir, is surely the better: To derive enjoyment from an abode given in faith by rich kshatriyas, or rich brahmans, or rich householders. For it would be painful, venerable Sir, if a strong man, having gripped one, heels up, head down, were to force one down into a red-hot iron cauldron, burning, blazing, glowing, and where there is boiling scum on top, he were to go once up, once down, and then once sideways.


Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn, hưởng thọ tinh xá do các Sát-đế-ly đại phú, các Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú v́ ḷng tin cúng dường. Khổ đau, bạch Thế Tôn, là bị người lực sĩ nắm chân phía trên, đầu phía dưới, và quăng người ấy vào trong một cái ghè sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Tại đấy người ấy bị nấu sôi lên như bọt nước, tự ḿnh nổi lên, tự ḿnh ch́m xuống, tự ḿnh đi ngang.

 

Let me tell you, monks, let me explain to you, that this would surely be the better for one who is of poor conduct, an evil-minded one, an inwardly-putrid, an impure-natured one: If a strong man, having gripped one, heels up, head down, were to force one down into a red-hot iron cauldron."


Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rơ cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, với một người ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, tánh t́nh bất tịnh, thật là tốt hơn bị người lực sĩ nắm chân phía trên, đầu phía dưới và quăng vào một ghè sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, tại đấy, người ấy bị nấu sôi lên như bọt nước tự ḿnh nổi lên, tự ḿnh ch́m xuống, tự ḿnh đi ngang.

 

What is the reason for this? Because on account of that, monks, he would go to death, or to a pain like that of death, but on account of that he would not, on the break-up of the body after death, be reborn into a place of woe, a realm of misery, a place of suffering, a purgatory." "But, monks, if one who is of poor conduct, an evil-minded one, a filthy doer of complete wickedness, an impure-natured one, were to derive enjoyment from the homage of rich kshatriyas, or rich brahmans, or rich householders — for him, monks, there would be a long period of harm and suffering, and on the break-up of the body after death he would be reborn into a place of woe, a realm of misery, a place of suffering, a purgatory."


V́ cớ sao? V́ do nguyên nhân ấy, này các Tỷ-kheo, người ấy đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết, nhưng không v́ nhân duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cơi dữ, ác thú đọa xứ, địa ngục. Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, tánh t́nh bất tịnh, hưởng thọ tinh xá, do các Sát-đế-ly đại phú, các Bà-la-môn đại phú hay, hay các gia chủ đại phú, v́ ḷng tin cúng dường, như vậy, này các Tỷ-kheo, khiến cho người ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cơi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

 

Because of what I have said here, monks, you should train yourselves such that the gifts of those whose requisites we use — the robes, alms-bowl, chair, bed, and medicine as a support when sick — will have great fruits, great merits [for the people who give them], and our going forth will not be in vain, will be fruitful, will have a result.


Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập như sau: "Chúng ta hưởng thọ các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh của những ai, đối với những người ấy, sở hành như vậy sẽ có quả lớn, có lợi ích hơn. Và sự xuất gia của chúng ta sẽ không có trống không, có kết quả, có thành tích".

 

Thus should you train yourselves, thoroughly seeing that for your own benefit, monks, it is right to strive with heedfulness; thoroughly seeing that for the benefit of others, monks, it is right to strive with heedfulness; and thoroughly seeing that for the benefit of both, monks, it is right to strive with heedfulness.


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. Này các Tỷ-kheo, với ai thấy được lợi ích của ḿnh, thật là vừa đủ để tinh cần, không phóng dật. Này các Tỷ-kheo, với ai thấy được lợi ích của người, thật là vừa đủ để tinh cần, không phóng dật. Này các Tỷ-kheo, với ai thấy được lợi ích cả hai, thật là vừa đủ để tinh cần, không phóng dật.

 

Thus spoke the Blessed One. And while this explanation was being delivered, hot blood rose out of the mouths of sixty monks; another sixty monks abandoned the training and returned to the lower life, saying, "It is too difficult to do, Blessed One, it is too difficult to do"; while the minds of another sixty monks abandoned clinging and were liberated from the aasava-s.


Thế Tôn thuyết như vậy. Trong khi lời nói này được nói lên, có khoảng sáu mươi vị Tỷ-kheo hộc máu nóng từ miệng, có khoảng sáu mươi Tỷ-kheo từ bỏ học pháp và hoàn tục, nghĩ rằng: "Khó làm thay, Thế Tôn! Thật khó làm thay, Thế Tôn!". Có khoảng sáu mươi Tỷ-kheo, với tâm được giải thoát, không chấp thủ các lậu hoặc.